سه شنبه بيست و نهم بهمن ۱۳۹۸ 5:35 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10539 ارسال نظرات  
موضوع: نیتروس اکسید برای مصارف پزشکی-ویژگیها و روشهای آزمون ICS: 11/040/30,71/060/20
سال تصویب: 1386 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: