شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 5:47 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 924 ارسال نظرات  
موضوع: اندازه‌گیری پروتئین تام در گوشت و فرآورده‌‌‌‌‌های آن ICS: 67/120/10
سال تصویب: 1352 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: