چهارشنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۷ 8:18 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 11558 ارسال نظرات  
موضوع: میلگردهای سرد نوردیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن و ساخت شبکه های جوش شده -ویژگیها ICS: 91/080/40,77/140/15
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: