چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 6:43 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3203-2 ارسال نظرات  
موضوع: بتن تازه-قسمت دوم-تعیین روانی به روش اسلامپ -روش آزمون ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1386 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: