جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 11024 ارسال نظرات  
موضوع: ایمنی آتش-واژه نامه ICS: 01/040/13,13/220/01
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: