شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 5:39 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 744 ارسال نظرات  
موضوع: گوشت و فرآورده های آن – تعیین مقدار خاکستر کل –روش آزمون(تجدید نظر) ICS: 67/120/10
سال تصویب: 1381 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: