شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 5:39 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 103 ارسال نظرات  
موضوع: آرد گندم– ویژگی ­ها و روش­های آزمون ICS: 67.060
سال تصویب: 1397 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: