چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:03 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6048 ارسال نظرات  
موضوع: بتن - تعيين مقاومت فشاري آزمونه‌هاي استوانه‌اي – روش آزمون ICS: 91.100.30
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: