چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:23 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3205 ارسال نظرات  
موضوع: بتن – ساخت و عمل­ آوري آزمونه‌ها در كارگاه – آيين ­كار ICS: 91.100.30
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: