شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 7:03 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10272 ارسال نظرات  
موضوع: موارد فلزی-روش آزمون کشش در دمای محیط ICS:
سال تصویب: 1386 وضعیت: باطل
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات: این استاندارد در اجلاسیه شماره1557مورخ96/5/3باطل شده و جایگزین آن استاندارد به شرح زیر می باشد: 10272-1, سال 1396
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: