پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:29 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10272-1 ارسال نظرات  
موضوع: مواد فلزی- ازمون کشش-قسمت ا:روش آزمون در دمای اتاق ICS: 77.040.10
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: