شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 6:21 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 2705 ارسال نظرات  
موضوع: غلات و فرآورده های آن - روش اندازه گیری رطوبت - روش مرجع ICS: 67/060
سال تصویب: 1389 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: