پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:26 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 5690 ارسال نظرات  
موضوع: کره بادام زمینی - ویژگیها و روشهای آزمون ICS: 67/200
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: