جمعه دوم فروردين ۱۳۹۸ 4:55 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3201-1 ارسال نظرات  
موضوع: بتن تازه - قسمت 1- نمونه برداری ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1388 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: