پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:16 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 21145 ارسال نظرات  
موضوع: فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری ICS: 01/040/07.07/030
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: