جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:35 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10166 ارسال نظرات  
موضوع: پوشش های حفاظتی داخل شیرهای آّبرسانی و آتش نشانی -آیین کار ICS: 87/060
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: