سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 3:52 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6924 ارسال نظرات  
موضوع: خودرو-تائید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم ها،قطعات و واحدهای فنی مجزای آن ها-مقررات و روش اجرایی ICS: 43/020/01
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: