جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:59 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 1 ارسال نظرات  
موضوع: پرچم جمهوری اسلامی ایران-ویژگیها و روشهای آزمون ICS: 59/080/30
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: