سه شنبه بيست و نهم بهمن ۱۳۹۸ 3:59 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 9899 ارسال نظرات  
موضوع: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -الزامات کلی و راهنما برای آزمون های میکروبیولوژی ICS: 07/100/30
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: