چهارشنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۷ 8:42 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6044 ارسال نظرات  
موضوع: بتن آماده -ویژگی ها ICS: 91/100/10
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: