پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 1:42 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 20875-2 ارسال نظرات  
موضوع: آزمون گازهای ناشی از احتراق مواد کابل ها-قسمت 2- تعیین اسیدیته (اندازه گیری ph ) و هدایت الکتریکی ICS: 29/020.29/060/20.13/220/40
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: