سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 3:52 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 11268 ارسال نظرات  
موضوع: بتن- تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده -روش آزمون ICS: 91/100/10
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: