چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:37 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 8103-1 ارسال نظرات  
موضوع: فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن -روشهای آزمون -قسمت 1- میل گرد ،مفتول و سیم های تسلیح کننده ICS: 77/140/15
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: