پنج شنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۸ 11:39 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3240 ارسال نظرات  
موضوع: گاز اکسیژن طبی -ویژگی ها و روش های آزمون ICS: 11/040/10
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: