یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۸ 5:57 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10941 ارسال نظرات  
موضوع: خودرو-الزامات مخزن سوخت بنزین -دیزل در خصوص جلوگیری از وقوع آتش سوزی ICS: 43/060/40
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: