سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:01 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7558 ارسال نظرات  
موضوع: وسایل نقلیه دو یا سه چرخ -مقررات تائید نوع و روش اجرایی ICS: 43/140
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: