چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:39 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: INSO-ISO-IEC 17020 ارسال نظرات  
موضوع: ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی ICS: 03/120/20
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت توضیحات: این استاندارد در سال 1397 بازنگری شد و معتبر می باشد
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: