یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۸ 6:31 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: INSO-ISO-IEC 17020 ارسال نظرات  
موضوع: ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی ICS: 03/120/20
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: