شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 6:41 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 745 ارسال نظرات  
موضوع: گوشت و فراورده های گوشتی -تعیین رطوبت به روش مرجع -روش آزمون ICS: 67/120/10
سال تصویب: 1382 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: