چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 8:00 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 18043 ارسال نظرات  
موضوع: حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی ICS: 37/080.13/220
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: