چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:18 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 5525-100 ارسال نظرات  
موضوع: کابل های الکتریکی و فیبر نوری- روش های آزمون مواد غیرفلزی- قسمت 100: کلیات ICS: 29.035.01;29.060.20
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: