سه شنبه بيست و ششم شهريور ۱۳۹۸ 10:52 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 5525-203 ارسال نظرات  
موضوع: کابل های الکتریکی و فیبر نوری- روش های آزمون مواد غیرفلزی- قسمت 203: آزمون های عمومی- اندازه گیری ابعاد کلی ICS: 29.035.01;29.060.20
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: