چهارشنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۷ 8:23 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3132 ارسال نظرات  
موضوع: میل گردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن -ویژگیها و روشهای آزمون ICS: 77/140
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: