سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:56 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6714 ارسال نظرات  
موضوع: بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: