جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:55 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 13300 ارسال نظرات  
موضوع: آتش نشانی- خاموش کننده های دستی-ساختار و عملکرد ICS: 43/140
سال تصویب: 1389 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: