چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:37 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 11043 ارسال نظرات  
موضوع: مهندسی ایمنی آتش -ارزیابی ،تائید و تصدیق روشهای محاسبه ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: