شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 5:55 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 743 ارسال نظرات  
موضوع: روش اندازه گیری چرب آزاد گوشت و فرآورده های آن ICS: 67/120/10
سال تصویب: 1382 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: