سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:50 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7516 ارسال نظرات  
موضوع: بتن سخت شده ـ تعیین چگالی ـ روش آزمون ICS: 91/100
سال تصویب: 1383 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: