سه شنبه بيست و نهم بهمن ۱۳۹۸ 3:59 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10899-1 ارسال نظرات  
موضوع: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها-قسمت اول -روش شمارش کلنی در فرآورده های با فعالیت آبی (AW) بیشتر از 0/95 ICS: 07/100/30
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: