پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 1:37 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 2553 ارسال نظرات  
موضوع: کیک-ویژگیها و روشهای آزمون ICS: 67/060
سال تصویب: 1385 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: