جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:48 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10399 ارسال نظرات  
موضوع: اجزاء تهدید کننده زندگی به سبب آتش راهنماهای تخمین زمان قابل دسترس برای فرار با استفاده از داده های آتش ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: