سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:25 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 12306 ارسال نظرات  
موضوع: بتن - تهیه و آزمون نمونه های مغزه گیری شده و تیرهای اره شده بتنی- روش آزمون ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1388 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: