5691

 

 

كره پسته - ويژگيها و روشهاي آزمون

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره «5» تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.

 


 

كميسيون استاندارد كره پسته - ويژگيها و روشهاي آزمون

 

رئيس

آذر - مهين

دكتراي علوم و صنايع غذايي‏

استاد دانشگاه و مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

اعضاء

تفرشي نژاد - ايوب

فوق ليسانس صنايع كشاورزي‏

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

حقاني حقيقي -‏ حميد

فوق ليسانس صنايع غذايي‏

انستيتو تغذيه و صنايع غذايي ايران

زند - هومن

ليسانس صنايع غذايي‏

شركت صنايع غذايي سلوي‏

سپهرداد - محمد

فوق ليسانس مهندسي شيمي‏

شركت توليدي پكتين

شجاعت- ‏ حميدرضا

ليسانس صنايع غذايي‏

شركت توليدي پكتين

غفاري- ‏ فرحناز

فوق ليسانس بهداشت و تغذيه‏

آزمايشگاه كنترل غذا و دارو وزارت بهداشت‏ درمان و آموزش پزشكي

كبير - غلامحسين

دكتراي صنايع غذايي‏

استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

مولوي- ‏ فاطمه

فوق ليسانس بهداشت و تغذيه‏

اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي وزارت بهداشت‏ درمان و آموزش پزشكي

مشكاني- ‏ اعظم السادات

ليسانس زيست‏شناسي‏

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

نورافكن- ‏ هوشنگ

ليسانس صنايع غذايي‏

شركت پارس مينو

 

دبير

صدغي- ‏ ناصر

ليسانس صنايع غذايي‏

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


فهرست مطالب

 

كره پسته - ويژگيها و روشهاي آزمون

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات و تعاريف

مواد تشكيل دهنده

ويژگيها

نمونه‏برداري

روش‏هاي آزمون

بسته‏بندي

نشانه‏گذاري


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد كره پسته كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دويست و نود و هفتمين كميته ملي استاندارد غذايي و كشاورزي مورخ  79/12/20مورد تاييد قرار گرفته است‏، اينك به استناد بند يك ماده  3قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد. هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است به شرح زير است‏:

1- TS 9775: 1992

Meshed pistaciho

 -2پروژه تحقيقاتي آقاي حميد حقاني حقيقي در مقطع كارشناسي ارشد صنايع غذايي انستيتو تغذيه و صنايع غذايي ايران .1378

 

كره پسته - ويژگيها و روشهاي آزمون

 1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، نمونه‏برداري‏، روش‏هاي آزمون‏، بسته‏بندي و نشانه‏گذاري كره پسته   1است‏. اين استاندارد در مورد كره پسته كاربرد دارد.

 2مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن‏ها ارجاع داده شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و  /يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.

در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و  /يا تجديدنظر، آخرين چاپ  و  /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

استاندارد ملي ايران شماره  218مغز پسته‏.

استاندارد ملي ايران شماره  69شكر ويژگيها و روشهاي آزمون‏.

استاندارد ملي ايران شماره  621ويژگيها و روشهاي آزمون گلوكز مايع‏.

استاندارد ملي ايران شماره  949امولسيفايرها و استابيلايزرهاي مصرفي در مواد خوراكي‏.

استاندارد ملي ايران شماره  1624ويژگيها و تشخيص خلوص آنتي اكسيدانها.

استاندارد ملي ايران شماره  26نمك خوراكي‏.

استاندارد ملي ايران شماره  2836نمونه‏برداري از فرآورده‏هاي كشاورزي بسته‏بندي شده كه مصرف غذايي دارند.

استاندارد ملي ايران شماره  2836اندازه‏گيري پروتئين خام غلات و فرآورده‏هاي آن‏.

استاندارد ملي ايران شماره  3105اندازه‏گيري فيبر خام در غلات و فرآورده‏هاي آن‏.

استاندارد ملي ايران شماره  4179اندازه‏گيري عدد پراكسيد در روغنها و چربيهاي خوراكي‏.

استاندارد ملي ايران شماره  2711اندازه‏گيري آفلاتوكسين روشهاي آزمون افلاتوكسين , G Bدر مواد غذايي‏.

 3اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و/يا واژه‏ها با تعاريف زير به كار مي‏رود:

 1-3كره پسته‏: فرآورده‏اي است كه از نرم كردن مغز پسته بدون پوسته   2و مخلوط كردن آن با شكر، مواد افزودني مجاز و عمل آوري آن به صورت كرمي يكنواخت تهيه مي‏شود.

 4مواد تشكيل دهنده

 1-4مواد اصلي بر طبق‏:

 1-1-4مغز پسته‏: استاندارد ملي ايران شماره  218مغز پسته‏.

 2-1-4شكر: استاندارد ملي ايران شماره  69شكر ويژگيها و روشهاي آزمون‏.

 3-1-4گلوكز مايع استاندارد ملي ايران شماره  621ويژگيهاي گلوكز مايع‏.

 2-4مواد افزودني بر طبق‏:

 1-2-4امولسيفايرهاي مجاز خوراكي‏: استاندارد ملي ايران شماره  949امولسيفايرها و استابيلايزرهاي مصرفي در مواد خوراكي‏.

 2-2-4آنتي اكسيدانهاي مجاز خوراكي‏: استاندارد ملي ايران شماره  1624ويژگيها و تشخيص خلوص آنتي اكسيدانها

 3-2-4طعم دهنده طبيعي مجاز نظير هل‏، استاندارد ملي ايران شماره .320

يادآوري - كاربرد ادويه‏ها طبق استانداردهاي مربوطه‏.

 4-2-4ادويه‏، چاشني مناسب‏.

 4-2-4نمك خوراكي استاندارد ملي ايران شماره  26نمك طعام‏.

 5ويژگيها

 1-5ويژگيهاي فيزيكي و ظاهري

 1-1-5رنگ كره پسته بايد به رنگ سبز پسته باشد. افزودن هر گونه رنگ مصنوعي غير مجاز است‏.

 2-1-5طعم و بو: كره پسته بايد داراي طعم و بوي طبيعي پسته و عاري از هر گونه طعم و بوي نامطلوب باشد.

 3-1-5بافت و شكل ظاهري‏: كره پسته بايد داراي بافت نرم‏، يكنواخت‏، همگن و قابل گسترش   3باشد. فرآورده نبايد لايه چربي جدا شده‏اي را نشان دهد.

 2-5ويژگيهاي شيميايي‏: ويژگيهاي شيميايي كره پسته بايد مطابق با ويژگيهاي مندرج در جدول شماره  1باشد.

 6نمونه‏برداري

نمونه‏برداري بايد بر طبق استاندارد ملي ايران شماره  2836سال‏... ))نمونه‏برداري از فرآورده‏هاي كشاورزي بسته‏بندي شده كه مصرف غذايي دارند ((انجام گيرد.

 7روش‏هاي آزمون

 1-7اندازه‏گيري رطوبت

حدود  5گرم از آزمايه را در يك ظرف اندازه‏گيري رطوبت‏، تميز و خشك توزين شده به دقت وزن كرده و آن را پهن كنيد. سپس در گرمخانه با  2ي  103درجه سلسيوس به مدت  3ساعت خشك نمائيد. پس از خنك كردن ظرف حاوي نمونه در دسيكاتور، كاهش وزن را بر حسب گرم درصد مطابق رابطه زير بدست آوريد:

2-7اندازه‏گيري چربي )به روش سوكسله‏(

 1-2-7مواد لازم

 1-1-2-7هگزان نرمال

 2-2-7روش اجراي آزمون‏: حدود  5گرم از نمونه آزمايه را در يك صفحه كاغذ صافي وزن كنيد و پس از تا كردن‏، آن را در كارتوش قرار دهيد و به دستگاه سوكسله منتقل كنيد. بالني را كه قبلا به دقت وزن شده است به همراه مبرد به دستگاه سوكسله ببنديد و به كمك قيف از بالاي مبرد پتروليوم را به گونه‏اي بريزيد كه بخش مياني دستگاه يك بار تخليه و بار دوم تا نصف پر شود. جريان آب مبرد را برقرار، و دماي اجاق را طوري تنظيم كنيد كه در هر دقيقه  150قطره هگزان روي كارتوش بريزيد. عمل استخراج چربي را به مدت  6ساعت ادامه دهيد. پس از خاموش كردن اجاق و سرد شدن آن كارتوش را از قسمت مياني خارج سازيد. اتر داخل بالن را به كمك سوكسله مي‏توانيد بازيابي كنيد و باقيمانده آن را بر روي بن ماري در زير هود تبخير كنيد و به مدت  30دقيقه بالن را در گرمخانه‏،  100درجه سلسيوس خشك‏، و پس از سرد كردن در دسيكاتور وزن كنيد.

درصد چربي از رابطه زير بدست مي‏آيد:

كه در آن‏:

M1  =عبارت است از وزن بالن سوكسله خالي به گرم‏.

M2  =عبارت است از وزن بالن سوكسله با چربي به گرم‏.

 = Mعبارت است از وزن نمونه مورد آزمايش به گرم‏.

 3-7اندازه‏گيري قند كل )به روش فهلينگ‏(

 1-3-7مواد لازم

 1-1-3-7فهلينگ A

 34/639گرم سولفات مس   4را در مقداري آب حل و با آب مقطر به حجم  500ميلي ليتر برسانيد.

 2-1-3-7فهلينگ B

 173گرم تارتارات مضاعف سديم و پتاسيم   5و  50گرم هيدرواكسيد سديم خالص را در آب حل كرده و حجم آن را با آب مقطر به  500ميلي ليتر برسانيد.

 3-1-3-7محلول استاندارد قند ذخيره

 9/5گرم ساكارز خالص آزمايشگاهي را به دقت وزن كنيد و در مقداري آب مقطر در بالن ژوژه  100ميلي ليتري حل كنيد.  5ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ به آن بيفزائيد و به حجم برسانيد. محلول را چند روز در دماي اطاق قرار دهيد  7)روز در دماي  12-15درجه و يا سه روز در دماي  20-25درجه سلسيوس‏ .(اين محلول‏، محلول  10درصد اسيدي قند استاندارد مي‏باشد كه مي‏تواند براي مدتها مورد استفاده باشد.

 4-1-3-7آماده كردن محلول قند استاندارد

حجم مشخصي از محلول قند را طوري برداريد كه حداقل  15ميلي ليتر و حداكثر  50ميلي ليتر از آن براي احيأ كامل مس موجود در  10ميلي ليتر محلول مخلوط فهلينگ مصرف شود. اين حجم ابتدا با سود غليظ سپس سود  0/1نرمال و به كمك شناساگر فنل فتالئين خنثي گردد.

چنانچه  2ميلي ليتر از محلول قند ذخيره را خنثي و به حجم  100ميلي ليتر برسانيد اين محلول قند استاندارد مصرفي در هر ميلي ليتر  2ميلي گرم قند وارو )اينورت‏ (دارد.

يادآوري - محلول قند استاندارد را مي‏توان از گلوكز خالص كه قبلا در آون  100درجه خشك شده است تهيه نمود. در اين صورت يك گرم گلوكز انيدر يا  1/1گرم گلوكز با يك مولكول آب را با آب مقطر در بالن اندازه‏دار  100ميلي ليتري حل و تا خط نشانه پر كنيد.

 5-1-3-7معرف آبي متيلن

يك گرم آبي متيلن را در مقداري آب مقطر حل و به حجم  100ميلي ليتر برسانيد.

 6-1-3-7محلول‏هاي شفاف كننده‏:

الف‏:  10/6گرم فروسيانور پتاسيم سه آبه K4[Fe(CN)6] , 3H2O را در آب حل كنيد و به حجم  100ميلي ليتر برسانيد.

ب‏:  21/9گرم استات روي دو آبه را همراه با  3ميلي ليتر اسيد استيك با آب مقطر حل و به  100ميلي ليتر برسانيد.

 2-3-7سنجش محلول فهلينگ )تعيين عيار فهلينگ‏(

محلول استاندارد قند مصرفي بند  4-1-3-7را به يك بورت  50ميلي ليتري )ترجيحأ نوع سركج‏ (منتقل كنيد.  5ميلي ليتر محلول فهلينگ  Aو  5ميلي ليتر محلول فهلينگ  Bرا با هم در ارلن  250ميلي ليتري مخلوط كنيد و چند عدد مرواريد شيشه جهت تنظيم جوش در ارلن بيندازيد. از بورت حاوي محلول استاندارد قند به محلول مخلوط فهلينگ بيفزائيد )يك ميلي ليتر كمتر از آنچه كه براي احيأ تمام مس موجود لازم است‏ (مخلوط را تا جوش آمدن حرارت دهيد و جوشش را به مدت كمتر از  2دقيقه ادامه دهيد. چند قطره محلول آبي متيلن به آن اضافه كنيد و قطره قطره از قند استاندارد بورت بيفزائيد تا رنگ آبي متيلن از بين برود و رنگ قرمز آجري ايجاد شود. كل زمان جوشيدن از  3دقيقه نبايد بيشتر شود. حجم مصرفي را يادداشت كنيد در صورت لزوم جهت دقيق بودن هر چه بيشتر، عيارسنجي را تكرار كنيد. به عنوان مثال اگر در سنجش محلول فهلينگ  26ميلي ليتر محلول قند استاندارد با غلظت  2ميلي گرم قند وارو در هر ميلي ليتر مصرف شود بنابراين مقدار كل قند واروي لازم براي احيأ كامل مس موجود در  10ميلي ليتر محلول فهلينگ برابر است با:

   ميلي گرم قند وارو       26 × 2 = 52

كه از اين رقم به عنوان ضريب عيار فهلينگ بر حسب ميلي گرم يا گرم مي‏توان بهره گرفت‏.

 4-3-7روش اندازه‏گيري قند در نمونه

حدود  2گرم از آزمايه را در يك بالن ژوژه  100ميلي ليتري به دقت وزن كنيد. به آن مقداري آب مقطر بيفزائيد. بالن را در حمام آب گرم تكان دهيد تا ضمن ذوب شدن چربي نمونه‏، قند آن در آب حل شود پس از اضافه كردن آب و حل شدن كامل قند نمونه يك ميلي ليتر از محلول‏هاي شفاف كننده الف و ب بند  6-1-3-7به آن بيفزائيد. پس از بهم زدن آن را به حجم  100ميلي ليتر برسانيد. سپس به كمك كاغذ صافي محلول را صاف كنيد تا محلول قندي شفاف جدا شود.

 25ميلي ليتر از صاف شده را به يك بالن ژوژه  100ميلي ليتري منتقل و  3ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ به آن بيفزائيد. بالن ژوژه را داخل بن ماري  70درجه سلسيوس به مدت  10دقيقه  3)دقيقه تكان دهيد و  7دقيقه ثابت نگهداريد (قرار دهيد. پس از اين مدت آن را زير شير آب سرد كنيد. آنگاه با سود غليظ و سپس سود  0/1نرمال به كمك چند قطره معرف فنل فتالئين تا ايجاد رنگ صورتي ضعيف خنثي كنيد و با آب مقطر به حجم  100ميلي ليتر برسانيد.

حاصل را به يك بورت منتقل كنيد و مانند بند  (2-3-7)آن را تيتر كنيد.

 1-3-3-7محاسبه

چنانچه گرم درصد قند هيدروليز شده در  0/95ضرب شود درصد قند بر حسب ساكارز بدست مي‏آيد.

 4-7پروتئين

طبق استاندارد ملي شماره  2863اندازه‏گيري پروتئين خام غلات و فرآورده‏هاي آن عمل كنيد.

 5-7فيبر

طبق استاندارد ملي شماره  3105روش اندازه‏گيري فيبر خام در غلات و فرآورده‏هاي آن عمل كنيد.

 6-7اندازه‏گيري خاكستر

حدود  2گرم از آزمايه را در يك كپسول پلاتيني يا چيني كه قبلا به وزن ثابت رسيده است وزن كنيد. روي شعله گاز يا اجاق برقي آن را طوري بسوزانيد كه از شعله‏ور شدن كه موجب پرش خاكستر مي‏گردد جلوگيري شود. پس از پايان دود آن را به كوره برقي با دماي  550درجه سلسيوس انتقال دهيد تا خاكستر كاملا سفيد شود. پس از گذاشتن در دسيكاتور و رسيدن به دماي محيط كپسول حاوي خاكستر را وزن كنيد.

7-7اندازه‏گيري اسيديته چربي استخراجي

 1-7-7مواد لازم

 1-1-7-7الكل اتيليك

 2-1-7-7هيدرواكسيد سديم  نرمال

 3-1-7-7معرف فنل فتالئين

 2-7-7روش اجراي آزمون

حدود  5الي  7گرم از چربي استخراجي طبق روش بند  2-7را دقيقأ در ارلن ماير  250ميلي ليتري وزن كنيد و به آن حدود  50ميلي ليتر الكل اتيليك خنثي شده همراه با يك ميلي ليتر شناساگر فنل فتالئين به آن بيفزائيد. اين مخلوط را با محلول سود  نرمال سنجش نمائيد. نقطه پايان زماني است كه رنگ صورتي به مدت  30ثانيه در محيط پايدار بماند.

درصد اسيديته چربي استخراجي بر حسب اسيد اولئيك طبق رابطه زير است‏:

كه در آن‏:

 = Vعبارت است از حجم هيدرواكسيد سديم مصرفي‏.

 = Nعبارت است از نرماليته هيدرواكسيد سديم مصرفي‏.

 = Wعبارت است از چربي استخراجي هيدرواكسيد سديم مصرفي‏.

 8-7انديس پراكسيد

طبق استاندارد ملي شماره  4179اندازه‏گيري عدد پراكسيد در روغنها و چربيهاي خوراكي عمل كنيد.

 9-7اندازه‏گيري آفلاتوكسين - طبق استاندارد ملي شماره  2711روشهاي آزمون آفلاتوكسين  Bو  Gدر موارد غذايي‏.

 8بسته‏بندي

كره پسته را بايد در ظروف شيشه‏اي‏، آلومينيومي‏، پلاستيكي )غير از پي‏. وي‏. سي‏ (از انواع مجاز براي بسته‏بندي مواد غذايي و در اندازه‏هاي مختلف حداكثر تا  2كيلوگرم بسته‏بندي شود.

درپوش ظروف بسته‏بندي بايد محكم و غير قابل نفوذ و تا پيش از مصرف قابل دخل و تصرف باشد.

يادآوري - براي مصارف زياد مانند صنايع غذايي و رستوران‏ها حداكثر تا  5كيلوگرم مشروط بر اينكه در برچسب‏گذاري نوع مصرف مشخص شود بايد در ظروف مجاز بسته‏بندي نمود.

 9نشانه‏گذاري

بر روي هر بسته اين فرآورده اطلاعات زير بايد به طور خوانا به زبان فارسي و يا در صورت لزوم علاوه بر آن به زبان انگليسي هم چاپ گردد:

 1-9نام و نوع فرآورده

 2-9نام مواد متشكله

 3-9نام و نشاني توليد كننده

 4-9شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت‏، درمان و آموزش پزشكي

 5-9وزن خالص

 6-9تاريخ توليد روز - ماه - سال

 7-9تاريخ انقضأ روز - ماه - سال

 8-9شماره سري ساخت

 9-9شرايط نگهداري دما

 10-9ذكر عبارت )ساخت ايران‏.(

 

 

 

 

 

 

1-  Pistachio Butter

2-  Pistacia Vera

3-  Spreadable

4-  SO4Cu, 5H2O

5-  KNaC4H4O6, 4H2O


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5691

 

 

Pistachio butter - Specification and test methods

 

 

 

1st Edition